Văn bản luật xây dựng, Nghị định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, và Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định.