Luật xây dựng và văn bản liên quan công trình xây dựng

Luật xây dựng và văn bản liên quan công trình xây dựng
Luật xây dựng và văn bản liên quan công trình xây dựng
Quy định chung:

 • Luật xây dựng 2003
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
 • Quyết định 39/2005/QĐ-TTg hướng dẫn Điều 121 của Luật Xây dựng
 • Chỉ thị 06/2006/CT-BCN tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng
 • Thông tư 33/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Quy định về khảo sát, thiết kế, tư vấn, giám sát, dự toán, thanh quyết toán công trình xây dựng:

 • Chỉ thị 12/2006/CT-BXD về tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng
 • Thông tư 02/2006/TT-BXD hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
 • Thông tư 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng
 • Thông tư 07/2005/TT-BXD hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
 • Quyết định 24/2005/QĐ-BXD về “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng”
 • Thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
 • Thông tư 107/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC hướng dẫn quyết định 80/2005/QĐ-TTg ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng
 • Quyết định 131/2007/QĐ-TTg Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại VN
 • Thông tư 07/2012/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam (có hiệu lực 15/12/2012)
 • Quyết định 557/QĐ-BNN-KH điều chỉnh giá thiết kế quy hoạch xây dựng Thủy lợi
 • Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi
 • Quyết định 22/2008/QĐ-BGTVT về quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành GTVT
 • Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT ban hành đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông
 • Thông tư 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng (có hiệu lực 15/01/2013)

Quy định về cấp phép, thi công công trình xây dựng:

 • Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực 20/10/2012)
 • Chỉ thị 02/2007/CT-BXD đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng
 • Thông tư 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
 • Nghị định 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
 • Thông tư 22/2009/TT-BXD quy định điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
 • Thông tư 35/2009/TT-BXD hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng
 • Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Quyết định 30/2006/QĐ-BGTVT về việc áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam
 • Thông tư 09/2010/TT-BGTVT quy định về hoạt động bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
 • Thông tư 13/2012/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 09/2010/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
 • Quyết định 01/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, biển
 • Thông tư 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng

Quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng:

 • Thông tư 18/2010/TT-BXD quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
 • Quyết định 439/BXD-CSXD về Quy chuẩn Xây dựng tập II và tập III
 • Quyết định 21/2007/QĐ-BXD quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính Nhà nước
 • Quyết định 09/2008/QĐ-TTg quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ
 • Chỉ thị 01/CT-BXD tăng cường thực hiện Quyết định 09/2008/QĐ-BXD về Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khoẻ”

Quy định về quản lý chất lượng công trình:

 • Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Hiệu lực: 15/04/2013)
 • Thông tư 12/2005/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
 • Thông tư 27/2009/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Thông tư 39/2009/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
 • Thông tư 03/2011/TT-BXD về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • Chỉ thị 13/2006/CT-BXD tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân

Quy định về bảo trì công trình xây dựng:

 • Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng
 • Thông tư 08/2006/TT-BXD hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng
 • Thông tư 02/2012/TT-BXD hướng dẫn bảo trì công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Thông tư 128/2007/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước
 • Quyết định 15/2006/QĐ-BXD quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước

Quy chế quản lý công trình xây dựng:

 • Quyết định 213/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước
 • Quyết định 20/2007/QĐ-BXD ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính Nhà nước
 • Quyết định 141/2008/QĐ-TTg quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập
 • Nghị định 35/2008/NĐ-CP về việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
 • Thông tư 14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư