Phong thủy Đông Tây xem xét là thuận phong thủy không chỉ hợp lý về cách phân chia không gian, sắp đặt nội thất phong thủy hài hòa giữa môi trường bên ngoài đối với ngôi nhà. Phong thủy tốt sẽ giúp người sống trong nhà có cảm giác thoải mái, từ đó tác động tích cực tới các hoạt động khác trong việc thiết kế phong thủy.